AMP

Sie­ma. Odpa­li­łem AMP! na stro­nie. Jest to spo­sób bły­ska­wicz­ne­go łado­wa­nia stron z mniej­szą skom­pli­ko­wa­no­ścią ele­men­tów. Świet­ne roz­wią­za­nie, jeśli macie wol­ny lub limi­to­wa­ny inter­net. Aby wejść na stro­nę z włą­czo­nym AMP!, w polu na adres URL nale­ży dodać /amp na koń­cu. Wyni­ki w mobil­nym  Google powin­ny auto­ma­tycz­nie kie­ro­wać do wer­sji stro­ny z AMP. Stro­na głów­na nie posia­da odpo­wied­ni­ka w AMP