Przy­kład skryp­tu na logo­wa­nie natę­że­nia prą­du pobie­ra­ne­go przez smart­fon. 

Stwo­rzy­łem skrypt, któ­ry co okre­ślo­ny czas logu­je natę­że­nie uży­wa­ne przez nasz tele­fon do pli­ku na tele­fo­nie. Powi­nien dzia­łać bez edy­cji na więk­szo­ści tele­fo­nów, nie wiem jak wyglą­da struk­tu­ra fol­de­rów na urzą­dze­niach z MTK, może być inna. Za pomo­cą skryp­tu po dodat­ko­wej obrób­ce może­my na przy­kład obli­czyć ener­gię, jaką zuży­wa smart­fon. Trze­ba­by zwięk­szyć czę­sto­tli­wość logo­wa­nia, wie­dzieć przy jakim napię­ciu tele­fon mie­rzy napię­cie, a następ­nie roz­ła­do­wać tele­fon od 100% do 0% i zapi­sać czas, w jakim to roz­ła­do­wać nastą­pi­ło. Następ­nie wyli­czyć śred­nią aryt­me­tycz­ną z pli­ku z dany­mi oraz pomno­żyć ją przez czas roz­ła­do­wy­wa­nia, podzie­lić przez godzi­ny, pomno­żyć przez napię­cie i mamy prąd zuży­ty przez elek­tro­ni­kę tele­fo­nu po uwzględ­nie­niu  wszel­kich strat na bate­rii. Nie­ste­ty nie wiem, jak dokład­ne są bada­nia ampe­ro­mie­rza w tele­fo­nie i jaka jest jego natyw­na czę­sto­tli­wość tak­to­wa­nia.

#! /system/xbin
whi­le true

do

BAD=«cat /sys/class/power_supply/battery/current_now«

echo $BAD » /storage/emulated/0/test_current.txt

sle­ep 60

done