00ff00.tk

Za parę dni obec­na dome­na skoń­czy mi się, posta­ram wte­dy się prze­nieść na inną. Jed­nak przez parę dni pew­nie nie będzie dostę­pu do mojej stro­ny. Nowa stro­na będzie naj­praw­do­po­dob­niej dostęp­na pod adre­sem 00ff00.tk  Jeśli by tak nie było spójrz­cie na pro­fil moje­go disqu­sa, tam umiesz­czę nowy adres dome­ny po jej skon­fi­gu­ro­wa­niu https://disqus.com/by/adamo1139/