Demo nyl­ki 8KB w JS

Demo „the Dunes­day Machi­ne” by nyl­ki zako­do­wa­ne w JS link do wer­sji o roz­dzielcz­ści 540x960
https://00ee00.tk/nylki/lowres/

Link do roz­dziel­czo­ści pozwa­la­ją­cej na 60fps przy GTX 1070
https://00ee00.tk/nylki/midres/

Link do naj­wyż­szej roz­dziel­czo­ści

https://00ee00.tk/nylki/highres/

Fil­mik na YT – jeśli jesteś na wer­sji mobi­le, tyl­ko to cię inte­re­su­je 🙂

Nie jestem w żad­nym stop­niu powią­za­ny z auto­rem, jedy­ne co zro­bi­łem to zauwa­ży­łem to demo na Revi­sion ’19 i wkle­iłem do sie­bie.