Tęczo­wy ekran

Hej. Long time no see. Posta­no­wi­łem zar­chi­wi­zo­wać tu faj­ny skrypt basho­wy bawią­cy się w efekt płyn­nie zmie­nia­ją­ce­go się odcie­nia ekra­nu. Z powo­du limi­tów softu tele­fo­nu nie­ste­ty efekt nie zawsze jest jak zamie­rzo­ny. Wyma­ga­na jest obsłu­ga KCAL. Jest to patch ker­ne­la opu­bli­ko­wa­ny przez użyt­kow­ni­ka savo­ca pozwa­la­ją­cy na mani­pu­la­cję kon­tra­stem, jasno­ścią, gam­mą, nasy­ce­niem i odcie­niem ekra­nu https://forum.xda-developers.com/android/software-hacking/dev-kcal-advanced-color-control-t3032080 . Coś jak panel kon­tro­li kolo­rów w ste­row­ni­ku GPU na PC. Nie­któ­re custom ker­ne­le to obsłu­gu­ją. Skryp­cik, któ­ry ja napi­sa­łem ma za zada­nie cho­dzić w kół­ko i zmie­niać war­to­ści odcie­nia w małych stop­niach, aby poszcze­gól­ne stop­nie nie były zauwa­żal­ne dla użyt­kow­ni­ka. Kod jest pro­ściut­ki.

#!/system/xbin
while true
do
for i in `seq 0 30 1530`
do
echo $i > '/sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal_hue'
usleep 50000
done
done

Pręd­kość zmia­ny kon­tro­lu­je­my cza­sem snu, wiel­kość stop­ni kon­tro­lu­je­my środ­ko­wą licz­bą w komen­dzie gene­ru­ja­cej sekwen­cję. Nie­ste­ty, na moim testo­wym urzą­dze­niu, aby efekt się utrzy­mał, koniecz­ne jest cią­głe doty­ka­nie ekra­nu. Nie wiem do koń­ca dla­cze­go, i czy da się to wyłą­czyć, ale w innym wypad­ku Andro­id nie ren­de­ru­je 60fps, a bar­dziej w oko­li­cach 0.3fps, gdzie efekt już jest sko­ko­wy i nie­przy­jem­ny. Jest to cie­ka­wost­ka bez żad­nych zasto­so­wań, któ­ra nie dzia­ła w peł­ni. Ale jak dzia­ła, cie­szy oko

?