Wyświe­tlacz – retro

RoundR, czy­li wyświe­tlacz o zaokrą­glo­nych rogach. Dzi­siaj przed­sta­wię wam apli­ka­cję, któ­ra pozwa­la na zmia­nę kan­tów wyświe­tla­cza w waszych smart­fo­nach na zaokrą­glo­ne. Apli­ka­cje może­cie zna­leźć na przy­kład tutaj w Skle­pie Play https://play.google.com/store/apps/details?id=mohammad.adib.roundr Jest też pod tą samą nazwą, czy­li RoundR, w repo­zy­to­rium F-dro­­id. Na tą apli­ka­cję tra­fi­łem już daw­no, jed­nak ostat­nio o niej sobie znów przy­po­mnia­łem. […]

Przy­spie­sze­nie korzy­sta­nia ze smart­fo­na

Cześć, zapre­zen­tu­ję wam szyb­ki spo­sób na przy­spie­sze­nie korzy­sta­nia ze smart­fo­na. Nie doda wam to mocy obli­cze­nio­wej, skró­ci tyl­ko nie­po­trzeb­nie tra­co­ny czas. 1. Ustaw czas dłu­gie­go przy­trzy­ma­nia glo­bal­nie, czy­li w całym sys­te­mie. W kit­ka­cie jest to ulo­ko­wa­ne w apli­ka­cji usta­wień > uła­twie­nia dostę­pu > czas dotknię­cia i przy­trzy­ma­nia. War­tość zmie­nia­my na niż­szą od domyśl­nej, ja uży­wam […]

Bat­te­ry Shut­down Mana­ger

Zapre­zen­tu­ję dzi­siaj bar­dzo przy­dat­ny moduł xpo­sed, jakim jest Bat­te­ry Shut­down Mana­ger. Każ­dy chy­ba tak miał, że zosta­ło mu parę pro­cent bate­rii i nue zdą­żył pod­piąć tele­fo­nu do łado­war­ki, teraz nie będzie­my już zasko­cze­nie komu­ni­ka­tem „urzą­dze­nie zosta­nie wyłą­czo­ne”. Apli­ka­cja wyświe­tla powia­do­mie­nie z odli­cza­niem, gdy bate­ria się wyczer­pie. Może­my kon­tro­lo­wać wygląd okien­ka dia­lo­go­we­go. Czas, jaki zosta­nie nam […]

Ogło­sze­nie Para­fial­ne

Chciał­bym, aby na blo­gu było teraz wię­cej postów o apli­ka­cjach, oraz aktu­ali­za­cja sta­rych, czę­sto lek­ko błęd­nych. Na począ­tek, chciał­bym się zain­te­re­so­wać modu­ła­mi xpo­sed i inny­mi przy­dat­ny­mi apli­ka­cja­mi, zba­cza­jąc z tema­ty­ki har­dwa­re. Mam nadzie­ję, że uda mi się w naj­bliż­szym ter­mi­nie wypro­du­ko­wać parę postów.

Apli­ka­cja cały czas w ramie – aktu­ali­za­cja

Hej. Posta­no­wi­łem napi­sać aktu­ali­za­cję do postu o zosta­wia­niu apli­ka­cji w ramie. Otóż, jądro linux robi tak, że nawet, jak zmie­ni­my usta­wia­nia, któ­re poda­wa­łem w tam­tym poście, i tak przy pierw­szej inte­rak­cji z apli­ka­cją, jak np uru­cho­mie­nie apli­ka­cji z laun­che­ra, są one nad­pi­sy­wa­ne, nawet chmod 444 tu nie pomo­że. Tak więc, tam­ten post moż­na trak­to­wać jedy­nie […]

Porów­na­nie wydaj­no­ści onscre­en

Sie­ma, dzi­siaj zaj­mę się nur­tu­ją­cym mnie pyta­niem, czy­li ile w grach potra­fią sta­re fla­gow­ce, w porów­na­niu do nowych. Będę porów­ny­wał wyni­ki z GFXBENCH 3.1, będę wyli­czał śred­nią z 2 testów: Man­hat­tan i T-rex, oraz będę poda­wał war­tość „long term per­for­man­ce” , myślę że cho­dzi w niej o wydaj­ność po throt­tlin­gu, ale nie jestem pewien. Tele­fo­ny, […]

Apli­ka­cja cały czas w ramie

Czę­sto mamy tak, że chce­my mieć jaką­kol­wiek apli­ka­cję napraw­dę zawsze w pamię­ci RAM. Jest to na przy­kład laun­cher. Opi­szę, jak to usta­wić. Wyma­ga to conajm­niej roota i emu­la­to­ra ter­mi­na­la. 1.Potrzebujemy nume­ru PID, jakie­go aku­rat uży­wa apli­ka­cja. Znam na to 2 spo­so­by: 1a. komen­da: # pro­crank i w spi­sie pro­ce­sów szu­ka­my tego, do któ­re­go chce­my się […]

Pierw­sze wra­że­nia z pro­fe­sjo­nal­ne­go VR

Ahoj, byłem przed­wczo­raj w Arka­dii i testo­wa­łem chwi­lę wer­sję dewe­lo­per­ską HTC Vive – czy­li oku­la­ry wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści two­rzo­ne przy współ­pra­cy HTC z Ste­amem. Uni­kal­ne ficze­ry: -moż­na cho­dzić i oku­la­ry to inter­pre­tu­ją, -ste­ru­je się 2 kon­tro­le­ra­mi trzy­ma­ny­mi w rękach, któ­re są nano­szo­ne na obraz w oku­la­rach. Ekran w tych goglach to mniej wię­cej 2000x1200 pik­se­li, na […]

Mam wła­sne Forum!

Sie­ma, zało­ży­łem wła­sne forum, gdzie może­cie się pytać, o ci chce­cie, bez ogra­ni­czeń, bez zbyt­niej cen­zu­ry (każ­dy może wyłą­czyć sobie cen­zu­rę), bez hej­to­wa­nia sie­bie nawza­jem. Jutro (4 wrze­śnia) stwo­rzę dział tech­nicz­ny i zmie­nię skór­kę na faj­niej­szą. Zapra­szam do wspól­nej dys­ku­sji. Adres forum: http://forum.00ff00.pl

Następna strona » « Poprzednia strona