Ambi­cje

Sie­ma. Jestem Adam, będę pro­wa­dził blo­ga o andro­idzie.

Poczu­łem potrze­bę zało­że­nia takie­go blo­ga, gdy zoba­czy­łem poziom wie­dzy o andro­idzie na pew­nym blo­gu tech­no­lo­gicz­nym.

Będę sta­rał się, aby wię­cej osób dogłęb­nie pozna­ło andro­ida. Tek­sty będą poja­wia­ły się oko­ło 2 razy na tydzień, bez okre­ślo­nych ter­mi­nów. Na mojej stro­nie nie ma reklam, zachę­cam jed­nak do prze­ka­zy­wa­nia mi daro­wizn, z cze­goś muszę utrzy­mać hosting i dome­nę, a nie chciał­bym do tego dopła­cać. Stwó­rzę listę osób któ­re prze­ka­żą mi daro­wi­znę i udo­stęp­nię ich nazwy(o ile na to wyra­żą zgodę)na spe­cjal­nej stro­nie.

Jeże­li zoba­czysz na mojej stro­nie rekla­mę i upew­nisz się, że nie jest ona wyświe­tlo­na przez jakiś plu­gin do prze­glą­dar­ki, zgłoś mi to, na adres adamo1139@gmail.com lub napisz w komen­ta­rzu pod moim ostat­nim postem.