Apli­ka­cje do pomia­ru łado­wa­nia

Witam, daw­no nie pisa­łem, ale ten blog jesz­cze nie umarł 😉

Opi­szę dzi­siaj 3 apli­ka­cje, któ­re według mnie są naj­lep­sze do pomia­ru prą­du, z jakim ładu­je się nasz smart­fon. Ta war­tość zale­ży od paru czyn­ni­ków: mocy łado­war­ki, opo­ru na kablu, pobo­ru prą­du przez tele­fon i mak­sy­mal­ne­go natę­że­nia łado­wa­nia.

Ampe­re-
Pierw­szą z oma­wia­nych prze­ze mnie apli­ka­cji jest Ampe­re. Pro­gram ten cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią w Google play. W pierw­szych wer­sjach dzia­łał tyl­ko na tele­fo­nach z loli­po­pem, lecz teraz dzia­ła np. na kit­ka­cie. Od razu po włą­cze­niu pro­gram zaczy­na obli­czać prąd, jaki tele­fon zuży­wa. Nie wyma­ga inte­rak­cji z użyt­kow­ni­kiem. War­to­ści nie są bar­dzo dokład­ne z ale powin­ny wystar­czyć. W opcjach może­my włą­czyć funk­cje, aby pro­gram poka­zy­wał, ile prą­du pobie­ra nasz tele­fon w cza­sie roz­ła­do­wy­wa­nia.
Naj­więk­szą zale­tą jest to, że tak jak wspo­mnia­łem, nie wyma­ga inte­rak­cji z użyt­kow­ni­kiem. Jest to zale­ta głów­nie przy pomia­rze pręd­ko­ści roz­ła­do­wy­wa­nia, ponie­waż, jak doty­ka­my ekra­nu (a to jest wyma­ga­ne w pozo­sta­łych 2 apli­ka­cjach), to pro­ce­sor auto­ma­tycz­nie przy­śpie­sza. A wyżej tak­to­wa­ny pro­ce­sor będzie pobie­rał wię­cej ener­gii.
Zale­tą jest mate­rial design zasto­so­wa­ny w apli­ka­cji
Wadą jest dłu­gi czas pomia­ru

Gsam bat­te­ry moni­tor -
Ten pro­gram ma wie­le róż­nych funk­cji. Pręd­kość ładowania/rozładowywania jest widocz­na w kół­ku w wyż­szej czę­ści ekra­nu. Aby ją odświe­żyć, nale­ży prze­cią­gnąć pal­cem z góry do dołu. Plu­sem są:ładne ui w sty­li­sty­ce mate­rial design, kom­bajn z wie­lo­ma funk­cja­mi, dokład­ne i szyb­kie pomia­ry
Minu­sy: potrzeb­na jest inte­rak­cja z użyt­kow­ni­kiem w celu usta­le­nia odświe­ża­nia war­to­ści rozładowywania/ładowania

OPO Char­ging Spe­ed -
Apli­ka­cja dedy­ko­wa­na pod 1+1, ale z moim Nexu­sem też spraw­nie dzia­ła. W zakład­ce RAW info jest wie­le cie­ka­wych infor­ma­cji i bate­rii. Pręd­kość łado­wa­nia sama się odświe­ża.
Plu­sy: wie­le cie­ka­wych rze­czy, szyb­ka, dokład­na
Minu­sy :nie dzia­ła na wszyst­kich tele­fo­nach, jest wyma­ga­na inte­rak­cja w celu odświe­że­nia pręd­ko­ści roz­ła­do­wy­wa­nia, sto­sun­ko­wo brzyd­ka opra­wa gra­ficz­na