Cała magia task kil­le­rów

Pomy­sło­daw­cą tego wpi­su jest użyt­kow­nik ukry­wa­ją­cy się pod nic­kiem Rapt0r22 😉

W Skle­pie Play jest cała masa apli­ka­cji. Więk­szość z nich to latar­ki 😉 są też gry, apli­ka­cje do licze­nia, klien­ty stron inter­ne­to­wych. Moż­na rów­nież łatwo natknąć się na apli­ka­cje do: chło­dze­nia tele­fo­nu, opty­ma­li­za­cji ramu. Jest wręcz masa tych task kil­le­rów. Naj­po­pu­lar­niej­sze to cle­an Master i DU spe­ed booster. Obie te apli­ka­cje są bar­dzo ciężkie(zajmują wie­le ramu), według mnie wyglą­da­ją ocię­ża­le jak jakiś chiń­ski touchwiz. Nie pole­cam ich sto­so­wać. Z cie­ka­wo­ści spraw­dzi­łem dzi­siaj w ram mana­ger od juwe11 (zauwa­ży­li­ście na pew­no, że sto­sun­ko­wo czę­sto dopi­su­ję te „od juwe11” – jest to spo­wo­do­wa­ne wła­śnie masą róż­nej maści task kil­le­rów w skle­pie) opcję do czysz­cze­nia ramu. Potem zosta­wi­łem tele­fon na parę godzin. Po odblo­ko­wa­niu od razu dało się zauwa­żyć, że inter­fejs był bar­dzo nie­re­spon­syw­ny, ram był cały zasy­fio­ny nie wiem czym. Na szczę­ście restart tele­fo­nu pomógł. Boje się, co by się sta­ło, gdy­bym użył tych ist­nie komer­cyj­nych apli­ka­cji… No wła­śnie, komer­cyj­nych i kiczo­wa­tych. Ileż jest tam nie­po­trzeb­nych „super” funk­cji. Jak coś jest do wszyst­kie­go, tak napraw­dę jest do nicze­go. Jeże­li szu­ka­cie dobre­go task kil­le­ra – prze­stań­cie!!! Nie dawaj­cie zara­biać ludziom, zara­bia­ją­cym na takim gów­nie. Strasz­ne jest to, że cle­an master został (nie wiem, czy wciąż jest, odin­sta­lo­wa­łem i nie będę insta­lo­wał) nawet wpro­wa­dzo­ny jako frag­ment apli­ka­cji do Pia­no Tiles, przez co cała gra zaczę­ła dzia­łać tak, jak task kil­le­ry.
A co z apli­ka­cja­mi do ochła­dza­nia tele­fo­nu? Z regu­ły nie gram w gry, jed­nak do testu (test doty­czą­cy cze­go inne­go, wpis wciąż powsta­je) mia­łem włą­czo­ny sta­bi­li­ty test przez 50 minut. Pro­ce­sor nagrzał się do 68°C. Zatrzy­ma­łem test, zre­star­to­wa­łem tele­fon, były już 43°C. Jest to wręcz bły­ska­wicz­nie, a przy włą­cza­niu sys­te­mu pro­ce­sor na pew­no cho­dził pod spo­rym obcią­że­niem. Apli­ka­cja do chło­dze­nia tele­fo­nu dzia­ła tak, że…zabija pro­ce­sy w tle. To taki task kil­ler, ale pod inną nazwą. O ile wie­cie, co insta­lu­je­cie na tele­fo­nie, nic wam to nie da. Tam­te gów­na już omó­wi­łem, wiec tyl­ko napi­szę, że nie war­to ufać żad­ne­mu z takich pro­gra­mów. Dane poda­wa­ne przez nie pocho­dzą prę­dzej z gene­ra­to­ra liczb loso­wych, niż z czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry przy pro­ce­so­rze.

A więc jak dbać, aby nasz tele­fon był zim­ny i miał dużo ramu do dys­po­zy­cji? Ram:
1.Customowe usta­wie­nia min­free
2.Używanie modu­łu xpo­sed Boot­me­na­ger.
3.Edytowanie apli­ka­cji na wła­sną rękę przy uży­ciu OptiPNG
4.Używanie lek­kie­go custom romu
5.Lekarstwo na wszyst­ko, czy­li wipe dalvik-cache i wipe cache poprzez custom reco­ve­ry co 2 tygo­dnie

Tem­pe­ra­tu­ra:
1.Zmniejszenie jako­ści gra­fi­ki w grach
2.Stosowanie nowych ste­row­ni­ków GPU (nie­licz­ne wspie­ra­ne urzą­dzw­bia)
3.Underclocking GPU