CPU bin­ning

W pro­ce­so­rach qual­com­ma jest coś takie­go, jak cpu bin­ning. W zależ­no­ści od mode­lu, jest parę wer­sji pro­ce­so­ra. Np w snap­dra­go­nie s4 pro lub snap­dra­go­nie 800 są 4 wer­sje: slow, nomi­nal, fast, faster. Im mamy „szyb­szy” pro­ce­sor, może­my robić więk­szy unde­rvol­ting bez utra­ty sta­bil­no­ści.

Jak spraw­dzić, jaką wer­sję mamy?
-musi­my mieć roota
-musi­my zain­sta­lo­wać busy­bo­xa

1. Restar­tu­je­my tele­fon
2. Odpa­la­ny ter­mi­nal emu­la­tor
3. Wpi­su­je­my pole­ce­nie su i akcep­tu­je­my proś­bę o roota
4. Wpi­su­je­my pole­ce­nie dmesg | grep PVS .
5. Na koń­cu linij­ki, któ­ra nam wysko­czy, będzie typ nasze­go pro­ce­so­ra