CPU FreQ vs 3d ren­der

Spraw­dzę, jak mak­sy­mal­na czę­sto­tli­wość pro­ce­so­ra wpły­wa na wydaj­ność w teście 3d.
Na począt­ku chcia­łem wymu­sić u sie­bie, aby 2 albo 3 rdze­nie były non stop wyłą­czo­ne, ale to się nie uda­ło. Prze­pro­wa­dzi­łem więc bench­mark antu­tu na paru mak­sy­mal­nych czę­sto­tli­wo­ściach antu­tu, kon­kret­nie:

(stoc­ko­we) 1512 MHz,

918 MHz (1.6x mniej­sze od stoc­ko­we­go),
594 MHz ( 2.5x mniej­sze od stoc­ko­we­go ),

384 MHz (mini­mal­ne na stoc­ko­wym ker­ne­lu, pra­wie 4x mniej­sze od stoc­ko­we­go)

Zarząd­cę cpu usta­wi­łem na per­for­man­ce, aby cały czas trzy­mał mak­sy­mal­ną czę­sto­tli­wość.
Testy robi­łem w antu­tu. Bra­łem pod uwa­gę jedy­nie wynik w teście 3d.
Po każ­dym bench­mar­ku cze­ka­łem chwi­lę, aby tele­fon wró­cił do takiej samej tem­pe­ra­tu­ry, choć throt­tling mam wyłą­czo­ny.
GPU nie było pod­krę­ca­ne, mak­sy­mal­na czę­sto­tli­wość wyno­si­ła 400mhz.
Celem testu jest spraw­dze­nie, czy wydaj­ność 3d spa­da wprost pro­por­cjo­nal­nie do czę­sto­tli­wo­ści cpu.
Wyni­ki testu :
1512 MHz – dokład­nie 8988 pkt, przy dal­szych obli­cze­niach przyj­mę, że wynik wyno­sił 9000 pkt
918 MHz – dokład­nie 7031 pkt, przy dal­szych obli­cze­niach przyj­mę, że wynik wyno­sił 7000 pkt
594 MHz – dokład­nie 5967 pkt, przy dal­szych obli­cze­niach przyj­mę, że wynik wyno­sił 6000 pkt
384 MHz – dokład­nie 4952 pkt, do obli­czeń będę przyj­mo­wał 5000 pkt

Przy teście 384 MHz tele­fon sam się zablo­ko­wał (pew­nie dla­te­go, że go nie rusza­łem przez parę minut ) przy teście ramu, nie powin­no to mieć wpły­wu na wyni­ki testu 3d

Przy 918 MHz wydaj­ność 3d spa­dła o 28%, a tak­to­wa­nie cpu było niż­sze o 40%.

Przy 594 MHz wydaj­ność 3d spa­dła o 33.(3)%, pod­czas gdy tak­to­wa­nie cpu było niż­sze o 60%

Pry 384 MHz wydaj­ność 3d spa­dła o 55.(5)%, pod­czas gdy tak­to­wa­nie cpu było niż­sze o 74%.

Wnio­ski są takie: wydaj­ność spa­da w mia­rę zmniej­sza­nia czę­sto­tli­wo­ści, ale nie pro­por­cjo­nal­nie do tak­to­wa­nia cpu