GPU FreQ vs bate­ria i gry

Prze­pro­wa­dzi­łem w tym tygo­dniu paro­dnio­we testy bate­rii przy zmniej­sze­niu mak­sy­mal­ne­go FreQ GPU do 128 MHz. W sys­te­mie róż­ni­ca wydaj­no­ścio­wa była bar­dzo bar­dzo mała, powie­dział­bym, że oko­ło 5%. Nie gram w wie­le gier 3d. W grach 2d roz­ryw­ka była tak samo płyn­na, jak wcze­śniej. Gry 3d w któ­re gra­łem :
Chec­ko­ut Chal­len­ge – przy 400mhz roz­gryw­ka była cały czas w 60 fps, przy 128 MHz, gdy się­ga­łem po pro­dukt do zeska­no­wa­nia, były mikro­la­gi, pod­czas odbra­ca­nia pro­duk­tu też. Było to wg mnie 30 fps z nie­rów­nym odstę­pen mię­dzy poszcze­gól­ny­mi klat­ka­ni.
Motor­bi­ke – spa­dek wydaj­no­ści o 30%, gra cały czas jest bar­dzo gry­wal­na.
Entwi­ned Chal­len­ge – cały czas było bar­dzo płyn­nie, na obu czę­sto­tli­wo­ściach.
True Ska­te – przy 400mhz gra cho­dzi­ła w 60 fps na każ­dych usta­wie­niach, przy 128 MHz jest po 45 fps przy niskich, 40 przy są śred­nich i lek­ko poni­żej 20 na wyso­kich, więc gra nie cho­dzi płyn­nie bez zmniej­sze­nia roz­dziel­czo­ści lub stop­nia jako­ści gra­fi­ki.
Does not Com­mu­te – cały czas cho­dzi­ło w 60 fps
CS Por­ta­ble – cały czas 60 fps
Extre­me Luging – cały czas cho­dzi­ło z mak­sy­mal­ną płyn­no­ścią
Colin Mcrae ral­ly – przy 400mhz 50 fps, przy 128 ska­cze 22–34fps
Tank Hero/Tank Hero Laser Wars – zawsze 60 fps
Mam jesz­cze parę gier, ale one mnie teraz woła­ją o pli­ki obb, któ­rych jakimś cudem nie ma, jak je ścią­gnę, to zaak­tu­aliu­je wpis.

Wpływ na bate­rie. W przy­pad­ku korzy­sta­nia z tele­fo­nu bez gra­nia, czas pra­cy bez łado­war­ki się mini­mal­nie wydłu­żył, o oko­ło 10%. W cza­sie gra­nia w gry jak Colin Mcrae czas pra­cy na bate­rii się wydłu­żył o jakieś 30%.

Pod­su­mo­wa­nie: na razie zosta­ję przy tak­to­wa­niu mak­sy­mal­nym 128 MHz