GPU FreQ vs wydaj­ność 3d

Spraw­dzę wydaj­ność 3d przy zmniej­sze­niu tak­to­wa­nia GPU 3.125x. Kon­kret­nie zmniej­sze tak­to­wa­nie z 400 MHz na 128 MHz. Nie będę zmie­niał zarząd­cy GPU, ponie­waż to i tak mini­mal­ne tak­to­wa­nie GPU, a w moim tele­fo­nie nie wyłą­cza się GPU o ile ekran jest włą­czo­ny.
Wynik w antu­tu, w teście 3d przy tak­to­wa­niu 400mhz – 8988 pkt – będę to zaokrą­glał do 9000
Wynik przy 128 MHz – 3926 pkt – będę to zaokrą­glał do 4000

Mimo 3.125x mniej­sze­go tak­to­wa­nia GPU, wydaj­ność spa­dła 2.25x. Czy­li tak­to­wa­nie GPU nie jest wprost pro­por­cjo­nal­ne do wydaj­no­ści 3d.