Kali­bra­cja bate­rii v1.1.2

Sta­ram się udo­sko­na­lić meto­dę kali­bra­cji bate­rii.
Oto moja obec­na wer­sja testo­wa:
1. Nała­duj tele­fon od 1% do 100%.
2. Pocze­kaj jesz­cze 10 minut, aby się łado­wał.
3. Odłącz łado­war­kę i zużyj bate­rię na tyle, by wska­zy­wa­ła 98 lub 99 pro­cent.
4. Zre­star­tuj tele­fon i pod­łącz do łado­wa­nia.
5. Odcze­kaj 30 minut, przy tele­fo­nie pod­łą­czo­nym pod łado­war­kę.
6. Odłącz od prą­du.
7. Jeże­li masz roota, od razu po odłą­cze­niu usuń plik /data/system/batterystats.bin
8. Roz­ła­duj powo­li do 1%
9. Zno­wu pod­łącz do łado­war­ki i cze­kam, aż się nała­du­je do peł­na i 10 minut dłu­żej.
10. Rób jesz­cze ze 2 cykle bate­rii, gdzie będzie ona roz­ła­do­way­wa­na na mak­sa.

Jeże­li tyl­ko możesz, nie ładuj tele­fo­nu na wyłą­czo­nym sys­te­mie w cza­sie prze­pro­wa­dza­nia kali­bra­cji.

Przez cały czas kali­bra­cji uży­waj tej samej łado­war­ki i tego same­go kabla.

Nie zosta­wiaj tele­fo­nu na calą noc pod­łą­czo­ne­go do łado­war­ki w cza­sie prze­pro­wa­dza­nia kali­bra­cji.