Kali­bra­cja bate­rii

W nowo­cze­snych bate­riach nie trze­ba for­ma­to­wać bate­rii, trze­ba jed­nak ją kali­bro­wać. W teo­rii jest to naucze­nie sys­te­mu, przy jakim napię­ciu na bate­rii, jaki ma być wyświe­tla­ny pro­cent pozo­sta­łej bate­rii. Bate­rie li-ion dzia­ła­ją sta­bil­nie w napię­ciach pomię­dzy 3.7V a 4.2V, a li-po mię­dzy 3.6V a 4.25V. Sys­tem musi sobie to dostro­ić.

Robi się to tak:
-ładu­je­my tele­fon do 100 i zosta­wia­my go jesz­cze pod­łą­czo­ne­go do łado­war­ki przez 10min.
-odłą­cza­my tele­fon od łado­war­ki
-wyłą­cza­my tele­fon
-włą­cza­my tele­fon jesz­cze raz
-pod­łą­cza­my tele­fon zno­wu do łado­war­ki na 20min
-(krok opcjo­nal­ny, ale zale­ca­ny. Robi­my to, jeśli mamy roota) wcho­dzi­my do loka­cji /data/system i usu­wa­my stam­tąd plik batterystats.bin
-roz­ła­do­wu­je­my tele­fon nor­mal­nie (tzn uży­wa­my go, ale nie gra­my w zaawan­so­wa­ne gry 3d, bo sys­tem może się pogu­bić i zwa­lić tą kali­bra­cję)
-przy 1% bate­rii pod­łą­cza­my tele­fon do łado­war­ki i ładu­je­my go do 100%.

Napię­cie bate­rii może­my spraw­dzić choć­by w apli­ka­cji gsam bat­te­ry moni­tor, ja oso­bi­ście zro­bi­łem widżet z info o napię­ciu bate­rii w apli­ka­cji zoo­per wid­get. Jestem cie­ka­wy, jakie jest napię­cie przy 100% i 1% jest w waszych tele­fo­nach. Poda­waj­cie te war­to­ści w komen­ta­rzach. Jeśli tele­fon zosta­nie pod­łą­czo­ny do łado­war­ki, napię­cie będzie błęd­nie wyświe­tla­ne.