Mniej­szy plik apk

Zmia­na pli­ku apk, tak, żeby zaj­mo­wał mniej miej­sca na dys­ku.

Całość robi­my z pozio­mu tele­fo­nu z andro­idem. Musi­my mieć apli­ka­cje Zip­Si­gner oraz root Explo­rer.

Do wyko­na­nia tych czyn­no­ści nie potrze­bu­je­my roota.

1. Bie­rze­my apkę

2. Zmie­nia­my nazwę apki tak, żeby było nazwa_apki.zip

3. Roz­pa­ko­wu­je­my archi­wum

4. Paku­je­my wszyst­kie pli­ki jesz­cze raz przy uży­ciu root Expo­re­ra, wybie­ra­my kom­pre­sję Best.

5. Zmie­nia­my nazwę na nazwa_apki.apk

6. Pod­pi­su­je­my apkę przy uży­ciu Zip­Si­gner.

7. Insta­lu­je­my apli­ka­cję