Mój sprzęt

Wpis powstał na proś­bę Qli­ma­xa.

Jak wie więk­szość z was, mam nexu­sa 4.
Mam rom slim­kat 9.0 opar­ty na aosp 4.4.4. Nie prze­cho­dzę jesz­cze na 5.X, ponie­waż mate­rial design wpa­so­wu­je się w moje gusta. Nie lubię dłu­gich ani­ma­cji, więc mam usta­wio­ną na 0.25x szyb­kość ani­ma­cji. Uży­wam paru pro­gra­mów roz­sze­rza­ją­cych moż­li­wo­ści moje­go tele­fo­nu. Mam Seede­ra, ale nie wiem, czy on cokol­wiek daje.
Mam też ViperFX, pole­cam ten pro­gram, nie uży­wam equ­ali­ze­ra, ale chęt­nie korzy­stam z Convo­lve­ra. Ten pro­gram znacz­nie popra­wia jakość dźwię­ku. Uży­wam w nim inter­fej­su zaawan­so­wa­ne­go.
Do ste­ro­wa­nia usta­wie­nia­mi ker­ne­la słu­ży mi trick­ster­mod. Tak lubię ten pro­gram, że nawet kupi­łem peł­ną wer­sję. Wiel­ką zale­tą nexu­sa jest to, że moż­na ste­ro­wać wyświe­tla­ny­mi na ekra­nie kolo­ra­mi, w trick­ster­mo­dzie może­my zmie­niać: jasność, nasy­ce­nie, kon­trast, tem­pe­ra­tu­rę kolo­rów. Ja pre­fe­ru­ję bar­dzo nasy­co­ne kolo­ry oraz bar­dzo cie­płe bar­wy, mój wyświe­tlacz wyświe­tla kolor bia­ły jako pra­wie żół­ty 😉
Ponad­to w trick­ster­mo­dzie mogę zmie­niać zarząd­cę pro­ce­so­ra, mak­sy­mal­ne tak­to­wa­nie oraz zarząd­ce i/o. Ponad­to mogę przez trick­ster­mo­da włą­czyć s2w (coś jak knock on), ale sła­bo to u mnie dzia­ła.
Nie mam pod­krę­co­ne­go pro­ce­so­ra ani GPU, ponie­waż uwa­żam, że to jest bar­dzo prą­do­żer­ne. Aktu­al­nie na pró­bę mam usta­wio­ne maxy­mal­ne trak­to­wa­nie GPU na 128, a stoc­ko­we maxy­mal­ne jest 400. Co praw­da wydaj­ność GPU spa­da wte­dy do pozio­mu adre­no 305, ale zuży­wa o wie­le mniej prą­du. Gry w któ­re gram dzia­ła­ją nawet w mia­rę, a tele­fon się wogó­le nie grze­je, ale zacze­kam jesz­cze parę cykli bate­rii, żeby zoba­czyć wpływ na bate­rię. Sys­tem dzia­ła tak samo płyn­nie mimo niż­sze­go tak­to­wa­nia GPU.
Sto­su­ję unde­rvol­ting oko­ło -125mV ponie­waż mam far­ta i mam pro­ce­sor w wer­sji faster 😉 (co to jest to faster opi­szę w jed­nym z następ­nych 4 wpi­sach). Uży­wam xpo­sed. Bar­dzo lubię zie­lo­ny, wiec robię sys­tem tak, żeby czcion­ki były jak naj­czę­ściej zie­lo­ne 00ff00, a tło czar­ne. Przy apli­ka­cjach, któ­re uży­wa­ją czar­ne­go tła, kolor bia­ły jest pociem­nio­ny prze­ze mnie, tak, żeby zie­lo­na czcion­ka była czy­tel­na 😉 Nie mam wyświe­tla­nych przy­ci­sków nawi­ga­cyj­nych, sto­su­ję Pie, oszczę­dza to wie­le miej­sca na ekra­nie. Swo­je modu­ły xpo­sed opi­szę w jed­nym z 5 naj­bliż­szych wpi­sów ;). W moim romie bar­dzo podo­ba mi się panel recents slim recents, zoba­czy­łem takie coś na romie Cry­stal­PA, jesz­cze na LG l9 i wie­dzia­łem, że będę zawsze to miał ;).
Tele­fo­nu ładu­ję czę­sto z uży­ciem power­ban­ka one­plus 10000mah, spi­su­je się nie­źle, wygra­łem go na kon­fe­ren­cji fir­my one­plus w War­sza­wie. Aby oszczę­dzać bate­rię uży­wam gre­eni­fy z dona­tion pac­kiem. Będę jesz­cze aktu­ali­zo­wał ten wpis przez jeden/dwa dni.