Słow­ni­czek pojęć #1

Jako, iż chce, aby każ­dy mógł się cze­goś nauczyć a tej stro­nie, zacznę od pod­staw. Pod­sta­wą są wyra­że­nia zwią­za­ne z andro­idem.

Root – odpo­wied­nik admi­ni­stra­to­ra w sys­te­mie Win­dows, dostęp do nie­go pozwa­la na edy­cję pli­ków sys­te­mo­wych.

Bootlo­ader – każ­dy tele­fon z andro­idem ma bootlo­ader. Ładu­je on ker­nel do pamię­ci tuż po roz­ru­chu dys­ku smart­fo­na. Jeże­li bootlo­ader jest zablo­ko­wa­ny, tyl­ko zacer­ty­fi­ko­wa­ne ker­ne­le mogą być łado­wa­ne do pamię­ci. Jeże­li jest odblo­ko­wa­ny, każ­dy ker­nel, jaki wgra­my (oczy­wi­ście tyl­ko ten do swo­je­go tele­fo­nu) , będzie łado­wa­ny przez bootlo­ade­ra.

Busy­box – jest to zbiór komend z jądra linu­xa. Dzię­ki nie­mu może­my pro­wa­dzić zaawan­so­wa­ną kon­tro­lę sys­te­mu i zmie­niać głę­bo­ko ukry­te usta­wie­nia.

Biblio­te­ki – ina­czej „liby”, są to pli­ki, któ­re poma­ga­ją pro­gra­mo­wi wyko­nać kod pro­gra­mu. Pobie­ra­jąc ze skle­pu play grę 3d, na pew­no wśród jej pli­ków będą biblio­te­ki sil­ni­ka gra­ficz­ne­go. W andro­idzie są rów­nież liby odpo­wia­da­ją­ce za: spraw­ność apa­ra­tów, wytwa­rza­ny dźwięk, obsłu­ga digi­ti­ze­ra, obsłu­ga ekra­nu.

Digi­ti­zer – część pane­lu fron­to­we­go smart­fo­na, odpo­wia­da­ją­cą za wyła­py­wa­nie doty­ku naszych pal­ców.

Gaap­sy – pacz­ka zip z apli­ka­cja­mi od Google, zwy­kle insta­lu­je się ją zaraz po zfla­shi­wa­niu romu.

Ker­nel – głów­ny zarząd­ca, spra­wia, że ele­men­ty tele­fo­nu współ­pra­cu­ją ze sobą.                              

SOT – Scre­en On Time, czas, jaki ekran był włą­czo­ny na jed­nym łado­wa­niu.

Hot­plug – zarząd­ca, któ­ry zarząd­ca, żeby przy niskim użyt­ku pro­ce­so­ra, część rdze­ni była wyłą­cza­na.

Unde­rvol­ting – zmniej­sza­nie napię­cia dawa­ne­go na pro­ce­sor, jest oszczę­dza­na ener­gia i i mniej cie­pła jest pro­du­ko­wa­ne, może skut­ko­wać nie­sta­bil­no­ścią sys­te­mu

Overc­loc­king – pod­krę­ca­nie pro­ce­so­ra powy­żej fabrycz­nych czę­sto­tli­wo­ści, czę­sto towa­rzy­szy temu powięk­sza­nie napię­cia.

Deep­sle­ep – tryb, w któ­rym pro­ce­sor zosta­je uśpio­ny i jedy­nie mikro­pro­ce­sor trzy­ma tele­fon w goto­wo­ści, tak aby móc np.  ode­brać połą­cze­nie

Ker­nel panic to komu­ni­kat kry­tycz­ne­go błę­du ker­ne­la. Odpo­wied­nik blue scre­ena w Win­dow­sie. Wyska­ku­je, gdy np. czę­sto­tli­wość pro­ce­so­ra jest nie­od­po­wied­nio za wyso­ka wzglę­dem przy­pi­sa­ne­go napię­cia, albo gdy w ker­ne­lu są złe dane. Aby zoba­czyć przy­czy­nę ker­nel panic, trze­ba włą­czyć sys­tem i utwo­rzyć plik last_kmsg komen­dą w ter­mi­na­lu.