ZIP vs APK

Plik apk jest tak napraw­dę pli­kiem zip. Więc może­my zmie­niać nazwę nazwa.apk na nazwa.zip. Roz­pa­ko­wać archi­wum, zmie­nić pli­ki, zapa­ko­wać i pod­pi­sać. A na koniec zain­sta­lo­wać wła­sną wer­sję 😉