Adre­no vs power vr

Witam wszyst­kich tu zgro­ma­dzo­nych 😉

Dzi­siaj, na proś­bę Qli­ma­xa stwo­rzę wpis, pod któ­rym może­my dys­ku­to­wać o wydaj­no­ści GPU oraz porów­ny­wać ją. Ja mia­łem kon­takt z nie­wie­lo­ma GPU na telefony/tablety, stąd pro­szę, aby­ście uzu­pel­nia­li moją wie­dzę.

Czym może­my się sugerować(nie mówię, że nasze wnio­ski będą popraw­ne..) , jeże­li cho­dzi o wydaj­ność w grach?
-ilo­ścią punk­tów w antu­tu w teście 3d lub w 3dmarku, lub innym podob­nym (ja naj­bar­dziej ufam 3dmark)
-nazwą GPU
-mocą obli­cze­nio­wą GPU
-płyn­no­ścią w kon­kret­nych grach
-przy porów­ny­wa­niu dwóch GPU z taką samą nazwą, jesz­cze ilo­ścią rdze­ni (np mali t720 mp2, t720 mp4) i czę­sto­tli­wo­ścią.

Czy­li mamy moż­li­wość suge­ro­wa­nia się war­to­ścia­mi teo­re­tycz­ny­mi i prak­tycz­ny­mi. Oczy­wi­ście prak­tycz­ne są lep­sze.

Tutaj macie wydaj­ność w gflop­sach naj­po­pu­lar­niej­szych GPU mobil­nych i paru desk­to­po­wych http://kyokojap.myweb.hinet.net/gpu_gflops/

Naj­pierw przyj­żę się mocy obli­cze­nio­wej.

Widać, że naj­więk­szą wydaj­ność w GPU mobil­nym ma adre­no 430 (snap­dra­gon 810), power vr gx6850 (Apple a8x, pew­nie to w Ipa­dach) i Tegra K1. Więk­szość z nich to GPU do table­tów, snap 810 jest sto­so­wa­ny też w tele­fo­nach, ale wia­do­mo, że się strasz­nie grze­je. Po pro­stu jest wpy­cha­ny do tele­fo­nów na siłę.

Wiec zaostrzę wymo­gi do GPU w tele­fo­nach z andro­idem.
Naj­moc­niej­sze z tego seg­men­tu są adre­no 330/420 (w obu bar­dzo podob­na moc obli­cze­nio­wa), power vr g6430, mali t760 mp8. Czy te teo­re­tycz­ne war­to­ści wyda­ją się zgod­ne z praw­dą? Jak naj­bar­dziej. Przy­naj­mniej porów­nu­jąc je tyl­ko mię­dzy sobą, bez wlicz­nia w to innych GPU. No a co wyj­dzie, jak to wli­czy­my? Wli­czy­my np adre­no 430. Czy jest 2 razy moc­niej­sze od adre­no 330? Na pew­no nie. Czy­li moc obli­cze­nio­wa nie jest naj­lep­szym wskaź­ni­kiem wydaj­no­ści w grach. Porów­na­my coś z innej pół­ki, z czym mia­łem do czy­nie­nia przez 2 lata. Na przy­kład power vr sgx540 @384mhz i adre­no 320 64ALU @400mhz. Teo­re­tycz­nie adre­no jest 10x moc­niej­sze (@Qlimax -wcze­śniej porów­ny­wa­łem do power vr sgx540 @307mhz, wte­dy wycho­dzi 15x) . A jak jest w bench­mar­kach 3d? Sgx540 w 3d Mar­ku przy 1280x720 ma oko­ło 2 500 pkt (na ich stro­nie pisze co inne­go, ale mia­łem ten tele­fon, robi­łem ten test i pamię­tam) , adre­no 320 ma tam 11000 pkt. 11:2.5=~4 10=/=4 Czy­li, moc obli­cze­nio­wa ma się nijak do mocy GPU w bench­mar­kach, jeśli porów­nu­je­my GPU innych firm.

Inny przy­kład? Teraz będzie jesz­cze wię­cej miejsc, gdzie porów­na­my. Adre­no 203 @245mhz vs sgx 540 @384mhz w 3dmarku, gflop­sach i w grach. W 3dmarku oba mają podob­ne war­to­ści.
W gflop­sach adre­no ma o oko­ło 1/3 więk­szą wydaj­ność od sgx’a. W grach – na adre­no 203 tnie się (15fps) wie­le gier 2d i poło­wa 3d. W gry jak GTA SA, GTA 3, czy MC 4 nie ma szans pograć, na sgxie wszyst­kie gry 2d cho­dzą w 60fps, GTA SA/3 cho­dzi ok ma śred­nich, mc4 cho­dzi płyn­nie na niskich. I tu widać, że i moc obli­cze­nio­wa jest bar­dzo sła­bym porów­na­niem, i bench­mar­ki.

Wiec jak oce­nić, czy wydaj­ność w tele­fo­nie nam pasu­je? Trze­ba pograć w parę gier i zoba­czyć, lub się zapy­tać kogoś, kto ma ten tele­fon. Jed­nak z moich obser­wa­cji wyni­ka, że tyl­ko adre­no, mimo wyso­kiej mocy obli­cze­nio­wej, są sła­be w grach.