Kali­bra­cja bate­rii v1.2

Witam, jak na pew­no zauwa­ży­li­ście, że teraz publi­ku­ję rza­dziej. Bawi­łem się w szu­ka­nie naj­lep­sze­go spo­so­bu na kali­bra­cję bate­rii. Doszłem do wnio­sku, że moż­na wipo­wać batterystats.bin wcze­śniej niż przy 100%, powin­no się roz­ła­do­wy­wać nie do 1%, a do 0% oraz, że zbyt nie­do­kład­nie wcze­śniej opi­sa­łem pkt 10. „Rób jesz­cze ze 2 cykle bate­rii, gdzie będzie ona roz­ła­do­wy­wa­na na mak­sa”.

Tak więc pre­zen­tu­ję wam moją nową meto­dę kali­bra­cji.

1. Roz­ła­duj tele­fon tak, aby się sam wyłą­czył.

2. Nała­duj go do 95%3. Opcjo­nal­ny krok – zre­star­tuj tele­fon.

4. Ustaw mini­mal­ną jasność, włącz tryb samo­lo­to­wy, poza­my­kaj wyma­ga­ją­ce pro­ce­sy w tle, takie jak gry, Youtu­be, Face­bo­ok czy prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa. Zablo­kuj ekran na oko­ło minu­tę. Ma to na celu usta­bi­li­zo­wa­nie mier­ni­ka napię­cia w tele­fo­nie.

5. Zwi­puj batterystats.bin.

6. Roz­ła­duj tele­fon do 0%, moni­to­ru­jąc napię­cie bate­rii od 20% – nie może spaść pod­czas nor­mal­ne­go uży­wa­nia (nie­ob­cią­żo­ny tele­fon) poni­żej 3.4V. Gra­nie nie zali­cza się w tym przy­pad­ku do nor­mal­ne­go uży­wa­nia.

7. Teraz rób przy tej samej łado­war­ce conajm­niej 2 cykle bate­rii bez wyłą­cze­nia tele­fo­nu. Zaczy­naj łado­wa­nie przy 10%, a kończ przy 90–100%.

Pamię­taj, aby w trak­cie kali­bra­cji uży­wasz cały czas tego same­go kabla i łado­war­ki.

Pamię­taj, aby w trak­cie kur­su kali­bra­cji nie zosta­wiać tele­fo­nu na noc przy łado­war­ce.