Dump Cache raz jesz­cze ;)

Jak widzie­li­ście wczo­raj, myśla­łem, że w andro­idzie przy restar­cie ekra­nu wipu­je się cache. Nie zadzia­ła­ło. Ale znam roz­wią­za­nie, aby dzia­ła­ło. Dowie­dzia­łem się, że moż­na łatwo osią­gnąć wipe cache z ramu przy pomo­cy jednej/paru komend.
Do tego potrze­ba roota.
1.Włączamy ter­mi­nal emu­la­tor.
2.Wpisujemy „su” i akcep­tu­je­my proś­bę super­SU albo inne­go pro­gra­mu przy­dzie­la­ją­ce­go pra­wa roota.
3.Wpisujemy „sync”
4.Wpisujemy „echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches”

Tym spo­so­bem zwi­po­wa­li­śmy cache.
Ale chce­my robić to, gdy ekran się wyga­sza. Jak? Tasker 😉 ja nie znam się zbyt­nio na nim, wiec nie będę pisał, jak usta­wić pro­fil, na pew­no zro­bił­bym wie­le błę­dów. Jed­nak inter­net jest pełen od „how to” z Taske­rem, wiec na pew­no sobie pora­dzi­cie.
Powo­dze­nia! Pisze­cie, czy dzia­ła. Żeby spraw­dzić, może­my moni­to­ro­wać war­tość cached w ram mana­ger od juwe11