Wipe Cache raz… Trze­ci?

Sie­ma.
Mam proś­bę. Część pew­nie pamię­ta wpis, o tym, że cache mi się wipo­wa­ło po każ­dym zga­sze­niu ekra­nu. Myśla­łem, że to wgra­ne w sys­tem. Ale dzi­siaj się bawi­łem w róż­ni­ce mię­dzy usta­wie­nia min­free vs bez zmia­ny usta­wień. Skap­ną­łem się, że… Ta funk­cja odno­śnie wipo­wa­nia cache po restar­cie ekra­nu jest akty­wo­wa­na, jak tyl­ko zmie­nię cokol­wiek w usta­wie­niach min­free. Nie pró­bo­wa­łem z każ­dym usta­wie­niem z kolei, ale wnio­ski wysu­ną­łem po przed­sta­wie­niu raz swap­pi­ness o jeden, z 50 na 49. Po akty­wo­wa­niu usta­wień i restar­cie ekra­nu, war­tość cache się zmniej­szy­ła. Dru­gi raz, po restar­cie tele­fo­nu (żeby usta­wie­nia nie były zapi­sa­ne) zmie­ni­łem jed­ną z tych pierw­szych sze­ściu war­to­ści. Nie pamię­tam któ­ra to była, 3 albo 4. Zmie­ni­łem ją też o 1mb. Akty­wo­wa­łem i spraw­dzi­łem. Cached się zwi­po­wa­ło. Przed zmia­na­mi w min­free oczy­wi­ście spraw­dza­łem, czy Cache samo się zwi­pu­je, nigdy się tak nie dzia­ło . Docie­ra­my już do sed­na. Sko­ro u mnie się uda­ło, u was może też zadzia­ła.

1. Odin­sta­luj­cie wcze­śniej­szą apkę ram mana­ger.
2. Zain­sta­luj­cie apkę z tego lin­ku https://mega.co.nz/#!MF9UlZjC!IxOzph0qDXrjAtCI5Em0W-oidVFS78su4EFSgH-9EPs
3. Wejdz­cie w 3 zakład­kę, znajdź­cie Cached, sprawdź­cie war­tość, zre­star­tuj­cie ekran, sprawdź­cie ponow­nie, jak będzie znacz­nie mniej­sza, zre­star­tuj­cie tele­fon i powtórz­cie krok 3.
4. Wejdź­cie w pierw­szą zakład­kę w ram mana­ger pro i wybierz­cie Użyt­kow­ni­ka, zmień­cie np war­tość swap­pi­ness o 1 w dół. Potwierdź­cie zmia­ny.
5. Przejdź­cie do kro­ku 3, tym razem, jak będzie mniej­sza, nie musi­cie zno­wu tego powta­rzać. Jeże­li będzie podob­na, też nie.

KONIECZNIE NAPISZCIE WYNIKI (czy war­tość się zmniej­szy­ła) w komen­ta­rzu.