Mam wła­sne Forum!

Sie­ma, zało­ży­łem wła­sne forum, gdzie może­cie się pytać, o ci chce­cie, bez ogra­ni­czeń, bez zbyt­niej cen­zu­ry (każ­dy może wyłą­czyć sobie cen­zu­rę), bez hej­to­wa­nia sie­bie nawza­jem. Jutro (4 wrze­śnia) stwo­rzę dział tech­nicz­ny i zmie­nię skór­kę na faj­niej­szą. Zapra­szam do wspól­nej dys­ku­sji.
Adres forum:
http://forum.00ff00.pl