Apli­ka­cja cały czas w ramie – aktu­ali­za­cja

Hej. Posta­no­wi­łem napi­sać aktu­ali­za­cję do postu o zosta­wia­niu apli­ka­cji w ramie. Otóż, jądro linux robi tak, że nawet, jak zmie­ni­my usta­wia­nia, któ­re poda­wa­łem w tam­tym poście, i tak przy pierw­szej inte­rak­cji z apli­ka­cją, jak np uru­cho­mie­nie apli­ka­cji z laun­che­ra, są one nad­pi­sy­wa­ne, nawet chmod 444 tu nie pomo­że. Tak więc, tam­ten post moż­na trak­to­wać jedy­nie jako cie­ka­wost­kę.