Bat­te­ry Shut­down Mana­ger

Zapre­zen­tu­ję dzi­siaj bar­dzo przy­dat­ny moduł xpo­sed, jakim jest Bat­te­ry Shut­down Mana­ger. Każ­dy chy­ba tak miał, że zosta­ło mu parę pro­cent bate­rii i nue zdą­żył pod­piąć tele­fo­nu do łado­war­ki, teraz nie będzie­my już zasko­cze­nie komu­ni­ka­tem „urzą­dze­nie zosta­nie wyłą­czo­ne”. Apli­ka­cja wyświe­tla powia­do­mie­nie z odli­cza­niem, gdy bate­ria się wyczer­pie. Może­my kon­tro­lo­wać wygląd okien­ka dia­lo­go­we­go. Czas, jaki zosta­nie nam dany na pod­pię­cie do łado­war­ki i język dia­lo­gu. W kodzie pro­gra­mu doszu­ka­łem sie ciem­ne­go moty­wu, jed­nak nie widzę takiej opcji w samej apli­ka­cji.

O tej funk­cji i obsłu­dze apli­ka­cji, nie będę się roz­pi­sy­wał, każ­dy bez pro­ble­mu ogar­nie funk­cje. Pro­gram jest dostęp­ny w repo­zy­to­rium Xpo­sed, czy­li np poprzez apli­ka­cję Xpo­sed Instal­ler.

Zain­try­go­wa­ła mnie bar­dzo inna funk­cja nale­żą­ca do dzia­łu „eks­pe­ry­men­tal­ne”, czy­li brak auto­ma­tycz­ne­go wyłą­cza­nia urzą­dze­nia, nawet po osią­gnię­ciu teo­re­tycz­ne­go roz­ła­do­wa­nia ogni­wa. Po co to komu? Do kali­bra­cji, do obsłu­gi tele­fo­nu w sytu­acjach kry­zy­so­wych, do nisz­cze­nia bate­rii 😉 Nale­ży uwa­żać, bar­dzo łatwo jest tak znisz­czyć bate­rię. Prze­te­sto­wa­łem tą funk­cję, dzia­ła świet­nie. Poni­żej pew­ne­go napię­cia bate­rii moduł radia (sieć komór­ko­wa) tele­fo­nu prze­sta­nie dzia­łać, w moich tele­fo­nach było to zwy­kle 3.1V lub 3.3V.

Jakie są stra­ty takie­go roz­la­do­wy­wa­nia bate­rii? Ja oso­bi­ście raz mia­łem poni­żej 3V, dokład­nie 2.95V, parę razy zcho­dzi­ło do 3.1–3.3V, teraz bate­ria trzy­ma krót­ko (nawet jak na nexu­sa 🙂 ), więc stra­ty są odczu­wal­ne.

W celu kali­bra­cji bate­rii zej­ście na 3.4V-3.5V może być jed­nak bar­dzo opła­cal­ne.