Ogło­sze­nie Para­fial­ne

Chciał­bym, aby na blo­gu było teraz wię­cej postów o apli­ka­cjach, oraz aktu­ali­za­cja sta­rych, czę­sto lek­ko błęd­nych.
Na począ­tek, chciał­bym się zain­te­re­so­wać modu­ła­mi xpo­sed i inny­mi przy­dat­ny­mi apli­ka­cja­mi, zba­cza­jąc z tema­ty­ki har­dwa­re.
Mam nadzie­ję, że uda mi się w naj­bliż­szym ter­mi­nie wypro­du­ko­wać parę postów.