Porów­na­nie wydaj­no­ści onscre­en

Sie­ma, dzi­siaj zaj­mę się nur­tu­ją­cym mnie pyta­niem, czy­li ile w grach potra­fią sta­re fla­gow­ce, w porów­na­niu do nowych. Będę porów­ny­wał wyni­ki z GFXBENCH 3.1, będę wyli­czał śred­nią z 2 testów: Man­hat­tan i T-rex, oraz będę poda­wał war­tość „long term per­for­man­ce” , myślę że cho­dzi w niej o wydaj­ność po throt­tlin­gu, ale nie jestem pewien.

Tele­fo­ny, któ­rych wyni­ki będę porów­ny­wał: meizu mx5, LG G4, Sam­sung Gala­xy S6, Xia­omi Mi Note Pro, One­plus One, Nexus 5, Nexus 4. Mamy więc tyl­ko jeden smart­fon ze Snap­dra­go­nem 810. Będę liczył tyl­ko wyni­ki onscre­en, bo tyl­ko one odda­ją w jakiś spo­sób rze­czy­wi­stą wydaj­ność na sprzę­cie.

Od począt­ku:

Meizu mx5, śred­nia z Man­hat­ta­nu i T-rexa 1110 pkt, LTP (Long Term Per­for­man­ce) wyno­si 1490 pkt

LG G4: 1050 pkt, 1400 pkt

SGS6: 1560 pkt, 1340 pkt

Mi Note Pro: 1610 pkt, 1680 pkt

1+1: 1214 pkt, 1612 pkt

Nexus 5: 1010 pkt, 1366 pkt

Nexus 4: 1000 pkt, 1550 pkt

Wni­sl­ki?
Widać, że Media­tek już dobrze radzi sobie z gra­mi. Zosta­ło poka­za­ne, że Snap­dra­gon 810 z Xia­omi throt­tlu­je (już liczył dobrze rozu­mu­ję LTP) znacz­nie mniej, niż exy­nos z S6. Zaska­ku­ją­co s808 przy 2K dorów­nu­je led­wie Sta­re­mu Snap­dra­go­no­wi S4 Pro przy roz­dziel­czo­ści bli­skiej HD. Nato­miast S801 z FHD jest wydaj­niej­szy od s808 z 2k, ale też znacz­nie mniej wydaj­ny w obli­czu S810 przy 2k.