Przy­spie­sze­nie korzy­sta­nia ze smart­fo­na

Cześć, zapre­zen­tu­ję wam szyb­ki spo­sób na przy­spie­sze­nie korzy­sta­nia ze smart­fo­na. Nie doda wam to mocy obli­cze­nio­wej, skró­ci tyl­ko nie­po­trzeb­nie tra­co­ny czas.

1. Ustaw czas dłu­gie­go przy­trzy­ma­nia glo­bal­nie, czy­li w całym sys­te­mie.

W kit­ka­cie jest to ulo­ko­wa­ne w apli­ka­cji usta­wień > uła­twie­nia dostę­pu > czas dotknię­cia i przy­trzy­ma­nia. War­tość zmie­nia­my na niż­szą od domyśl­nej, ja uży­wam 180ms. Domyśl­nie to 500ms.

2. Zmień w usta­wie­niach uży­wa­nej kla­wia­tu­ry czas dłu­gie­go przy­trzy­ma­nia na mniej­szy, u mnie to 200ms.

Goto­we, podziel­cie się odczu­cia­mi po zmia­nie 😉