Andro­id myli Mega­baj­ty z Mibi­baj­ta­mi oraz czasami…się nie myli

Już śpie­szę wyja­śniać tytuł. Jak kupu­je­my smart­fon, to czę­sto mamy wybór pojem­no­ści pamię­ci FLASH w tele­fo­nie. I jest ona wyra­ża­na w GB. 1 GB to 10 do potę­gi 9, czy­li 1 000 000 000. Gdy kupu­je­my nato­miast kost­ki pamię­ci RAM, to 1 GB nagle się sta­je 1024MB, czy­li 1 048 576KB , czy­li 1 073 741 824B. Skąd ta róż­ni­ca? Nie wiem, nie mam kon­tak­tu z ludź­mi, któ­rzy mogli­by to wie­dzieć. A co do tego ma Andro­id? Dużo. Andro­id jest sys­te­mem zbu­do­wa­nym na jądrze Linu­xa. Wszyst­kie dys­try­bu­cje GNU/Linux, z któ­ry­mi mia­łem stycz­ność, prze­zwy­cza­iły mnie, że 1KiB to 2 do potę­gi 10, a 1KB to 10 do potę­gi  3. Jed­nak, cóż, Andro­id jest inny. Chy­ba każ­dy wie, dla­cze­go z Kar­ty MicroSD 16GB zosta­je 14.9GB w sys­te­mie Win­dows lub z dys­ku 1TB zosta­je 931GB. Jest to efekt obec­nie nie­po­praw­ne­go rozu­mie­nia mnoż­ni­ków jed­no­stek Si przez Micro­soft. Jak jest w Andro­idze? Tak samo. Andro­id rozu­mie KB jako 1024 baj­ty. Ale.. Więc dla­cze­go cza­sem się nie myli? Za przy­kład posłu­ży mi tele­fon użyt­kow­ni­ka FACPL zelos156, któ­re­mu dzię­ku­ję za udo­stęp­nie­nie scre­en­sho­ta. 49dewge

Co tu widać? Śmiet­nik w ozna­cze­niach pamię­ci. Pamięć tele­fo­nu ma 16GB, kar­ta pamię­ci ma 16GB. Dla­cze­go sys­tem poka­zu­je nie­po­praw­nie pojem­ność kar­ty pamię­ci? Tak napraw­dę to sys­tem poka­zu­je nie­po­praw­nie wszyst­ko poza pojem­no­ścią głów­nej pamię­ci FLASH! Takie ozna­cze­nie pojem­no­ści pamię­ci głów­nej wystę­pu­je ostat­nio coraz czę­ściej, acz­kol­wiek chy­ba tyl­ko w nie­któ­rych custo­mo­wych wer­sjach Andro­ida, czy­li z tzw. nakład­ka­mi. Dla­cze­go pro­du­cen­ci tak mie­sza­ją te jed­nost­ki? Z moich spo­strze­żeń wyni­ka, że naj­pierw na ten pomysł wpa­dły typo­we chiń­czy­ki, Sam­sung oraz Huawei (nie­ty­po­wy chiń­czyk). Pojem­ność w takim przy­pad­ku jest naj­praw­do­po­dob­niej „hard­ko­do­wa­na” w apli­ka­cji usta­wień lub w innym pro­gra­mie sys­te­mo­wym. War­to o tym wie­dzieć. War­to też wie­dzieć o tym, że Andro­id liczy pojem­ność „Win­dow­so­wa­to”. Następ­ny wpis wkrót­ce ;D