Skrypt na wyłą­cze­nie łado­wa­nia przy okre­ślo­nym pozio­mie bate­rii. 

Witam. Pół roku temu przy pomo­cy kole­gi z forum ACPL zro­bi­łem swój pierw­szy uży­tecz­ny skrypt w bashu 😀 Słu­ży do tego, aby, gdy zosta­wiam tele­fon na noc przy łado­war­ce, gdy wskaź­nik nała­do­wa­nia prze­kro­czy okre­ślo­ny poziom, to łado­wa­nie zosta­nie zaprze­sta­ne. Testo­wa­łem już dzia­ła­nie tego na 2 ker­ne­lach (Faux i Fran­co w wer­sji pasu­ją­cej do romów na KK). Skrypt blo­ku­je jedy­nie łado­wa­nie poprzez port Micro­USB. Induk­cyj­ne­go łado­wa­nia nie uda­ło mi się pro­gra­mo­wo wyłą­czyć. Praw­do­po­dob­nie moż­na ten skrypt adap­to­wać do innych tele­fo­nów, na Nexu­sie 4 też nie­ko­niecz­nie na wszyst­kich romach będzie to dzia­łać. SKRYPT WYMAGA ROOTA

#! /system/xbin
whi­le true

do 

BAD=«cat /sys/class/power_supply/battery/capacity«

if [ $BAD -ge 90 ]

then echo 1 > /sys/module/pm8921_charger/parameters/disabled && echo „uda­lo sie”

else echo 0 > /sys/module/pm8921_charger/parameters/disabled && echo „nie uda­lo sie”

fi

sle­ep 900

done

Oto wer­sja z pod­mie­nio­ny­mi atry­bu­ta­mi, żeby móc łatwiej adap­to­wać skrypt do inne­go tele­fo­nu. 

#! /system/xbin
whi­le true

do 

BAD=«cat «lokalizacja_pliku_z_wartoscia_wskaznika» «

if [ $BAD -ge «liczba_%_pow_których_ładowanie_off» ]

then echo 1 > «lokalizacja_pliku_do_off_ładowania»  && echo „uda­lo sie”

else echo 0 > «lokalizacja_pliku_do_off_ładowania»  && echo „nie uda­lo sie”

fi

sle­ep «czas w s, gdzie skrypt ma aktu­ali­zo­wać war­tość» 

done