Poglą­do­wy skrypt na dump/wipe cache z RAMu 

Skrypt wyma­ga roota. Jest podob­ny w budo­wie do moich innych skryp­tów. Czy­ści bufor cache z RAMu, któ­ry jest opi­sy­wa­ny jako „cached” w pli­ku /proc/meminfo lub jako wynik # dup­sys memin­fo. Dzia­ła tyl­ko wte­dy, gdy ekran jest włą­czo­ny. Żeby dzia­łał na urzą­dze­niach innych, niż Nexus 4 praw­do­po­dob­nie będzie­cie musie­li edy­to­wać linij­kę doty­czą­cą ste­row­ni­ka ekra­nu, gdzie plik wska­zu­je aktu­al­ną jasność ekra­nu. Skrypt doda­je do pli­ku na pamię­ci infor­ma­cje, czy ope­ra­cja wipe cached się uda­ła. Dla kom­for­tu może­cie jesz­cze sobie dodać datę pró­by wyko­ny­wa­niu skryp­tu. 2 linij­ki z „uda­lo sie” i „nie uda­lo sie” może­cie usu­nąć, jeśli usta­li­li­ście już, że skrypt dzia­ła. 

#! /system/xbin
whi­le true

do 

BAD=«cat /sys/class/backlight/lm3530/actual_brightness«

if [ $BAD -ge 1 ]

then

sync

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

echo „uda­ło sie” » /storage/emulated/0/test_dumpa.txt

else

echo „nie uda­lo sie” » /storage/emulated/0/test_dumpa.txt

fi

sle­ep 360

done